Life
【回歸植物的最初】


IMG_6325
IMG_6353
IMG_6364

柔軟、線條、曲度一直是植物的最初
運用花木最原始的姿態加以設計
讓色塊與線條完美搭配交融合一
--------------------------
Designer花雅集學員-蘇O蒂、O雅寧
延伸美學: www.yiagia.com
#雞冠花 #小手球 #花藝設計 #花雅集 #花藝文創學校